W Bibliotece Publicznej w Przysusze  powołany został Inspektor Ochrony Danych:

Paula Słowik
Inspektor Ochrony Danych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kom: + 48 535-717-100

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  1)  Administratorem Pani/Pana danych jest Biblioteka Publiczna w Przysusze ( Radomska 9 26-400 Przysucha tel. +48486752220 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem   adresu  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

 3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     -wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych,

     -statystycznych,

     -zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,

     -upowszechniania wiedzy i kultury

     jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
     z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawy z dnia 25 października 1991 r.         o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 4)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.

 5)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22  ust. 1 i 4 RODO.

 6)  Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 7)  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

      a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

      b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

     c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     d)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  8)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

  9)  Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom oprogramowania obsługującego wypożyczanie książek; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; pracownikom Administratora.