W Bibliotece Publicznej w Przysusze  powołany został Inspektor Ochrony Danych: Małgorzata Krajewska kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Przysusze reprezentowana przez Dyrektora ( ul. Radomska 9, ul. Jana Pawła II 1, 48 675 22 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                                                                                                             

 

Baśnie Oskara Kolberga – głośne czytanie 

 

       To, jak ważne jest czytanie dzieciom, wie chyba każdy. Rozbudza ono wyobraźnię, wzmacnia więzi międzyludzkie, pobudza myślenie. Dlatego też w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w czytelni Powiatowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysusze 9 maja 2009 roku odbyło się spotkanie na którym głośno czytali: pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Ewa Kania, pani sierżant Komendy Powiatowej Policji Aneta Wilk oraz Ola Rejmer uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II.
Słuchały zaś dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 skupione w Klubie Młodego Czytelnika oraz zaproszeni goście.

        W myśl zasady „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zaprezentowane zostały baśnie zebrane i spisane przez Oskara Kolberga – równie piękne i pouczające jak baśnie opracowane przez braci Grimm. Teksy, których wysłuchały dzieci to: „Zła macocha”, „Laska czarowna” i „O pysznej i ukaranej królewnie”. Wszyscy byli pod wrażeniem lektorskich – niemalże aktorskich – umiejętności pań czytających.
     Spotkanie przygotowały Katarzyna Gajewska i Katarzyna Klimek a prowadziła Danuta Kartasińska, która w krótkiej pogadance przedstawiła sens akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz wskazała korzyści płynące z czytania.
      Po wysłuchaniu każdej baśni dzieci dyskutowały o tym, jaka płynie z nich nauka, wyszukiwały motywy wędrowne obecne także w baśniach innych autorów, wskazywały charakterystyczne cechy baśni.
   Należy podkreślić, że dzieci chętnie i logicznie wypowiadały się na temat wysłuchanych tekstów, z uwagą słuchały pań czytających i chętnie bawiły się w czasie zabaw ruchowych.
     Następnie nauczyły się piosenki „Cała Polska czyta dzieciom” i przy jej wtórze ćwiczyły sprawności manualne tworząc kolorowe „prawie ludowe” wycinanki, które będą wyeksponowane w Filii Bibliotecznej    nr 1 w Przysusze, a niektóre z nich będą służyły jako zakładki do książek.

 

         Dzieci otrzymały  słodki upominek i zadowolone wróciły do domów.  

  

 

 

 

W ramach Tygodnia Bibliotek 13 maja 2008r. Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała zabawę literacką pod bardzo pięknym tytułem „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

   Celem spotkania było z jednej strony zaszczepienie wśród najmłodszych zamiłowania do literatury i upowszechnienie czytelnictwa, a z drugiej uświadomienie nam dorosłym pożytków jakie płyną z obcowania z żywym słowem i książką.

Rodzice coraz mniej czasu poświęcają swoim pociechom odchodząc od czytania czy opowiadanie bajek, a przecież nic tak nie rozwija dziecięcej wyobraźni jak piękna bajka opowiedziana przez mamę lub tatę. Spróbowaliśmy więc chociaż w małym zakresie tę zaległość nadrobić.

Do biblioteki przyszły dzieci z oddziału przedszkolnego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze. Sześciolatki miały możliwość posłuchać bajek czytanych przez młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Książki czytali:
‑ Barbara Duchnik „Król lew”
‑ Emilia Klimek i Michał Rybiński „Zajączek Uszatek”
‑ Jarosław Drab „Mała syrenka Arielka”

W przerwach między czytanymi bajkami dzieci śpiewały i bawiły się przy muzyce.

           

 

 

 

    

 

 

Jubileusz 60-lecia biblioteki 

   21 października 2009 roku Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze obchodziła piękny jubileusz sześćdziesięciolecia swego istnienia. Urodzinowe spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Domu Kultury.
     
Na obchody przybyli zaproszeni goście: wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego Sebastian Wierzbicki oraz reprezentująca również tę instytucję Barbara Stępniewska, sekretarz okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Radomiu Mariola Turek, przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Krystyna Bielawska, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego Jarosław Bednarski,    wójtowie, dyrektorzy bibliotek gminnych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele bibliotek szkolnych i pedagogicznych, emerytowani bibliotekarze, czytelnicy biblioteki i młodzież szkolna.
     Dyrektor Biblioteki Jerzy Kwaśniewski poinformował zebranych gości, że warto przy tej okazji przyjrzeć się zarysowi dziejów instytucji, która przetrwawszy ustrojowe i społeczne przemiany, jest wciąż ważnym punktem na mapie kulturalnej miasta.

„Dzięki owocnej pracy wszystkich pracowników biblioteki nasi mieszkańcy mają od najmłodszych lat dostęp do literatury i informacji. Wasza działalność, bogaty księgozbiór, jego dostępność i aktualność oraz spotkania autorskie, konkursy są świetną ofertą dla czytelników i cieszą się uznaniem. ...Chcę podkreślić, że samorząd gminny docenia Wasz wysiłek i będzie nadal wspierał rozwój i działalność bibliotek i dbał o warunki pracy bibliotekarzy. ”- zapewniała Krystyna Bielawska przewodnicząca Rady.

 „Jubileusz 60-lecia działalności Publicznej Biblioteki jest dla nas miłą okazją do przekazania najserdeczniejszych życzeń, gratulacji i wyrazów uznanie dla Pana Dyrektora oraz Pracowników za osiągnięcia w zakresie upowszechnienia książki i czytelnictwa. Wyróżniacie się Państwo profesjonalizmem i dużym zaangażowaniem.
Realizując zadania biblioteki powiatowej, jesteście Państwo ważnym ogniwem w krajowej sieci bibliotek publicznych. Jako Biblioteka Wojewódzka wysoko oceniamy Waszą działalność na rzecz biblioteki w Powiecie w ramach pełnienia funkcji ponadlokalną, którą po kilkunastoletniej przerwie sprawujecie ponownie od 2000 r. W dowód uznania, wyróżniliśmy Bibliotekę Nagrodą im. Kierbedziów.
Wasza troska o zachowanie kultury i tożsamości Regionu to także bogata kolekcja zbiorów regionalnych czy prace nad bibliografią dokumentującą lokalne życie społeczne.
Korzystając z okazji, zwracam się do Władz Samorządowych Miasta i Powiatu. Mamy nadzieję, że  państwa życzliwość i zrozumienie dla potrzeb Biblioteki jako nowoczesnej instytucji kultury pełniącej funkcje ponadlokalną, będzie gwarancją jej pomyślnego rozwoju w kolejnych latach....” – powiedział Sebastian Wierzbicki.

       W imieniu starosty przysuskiego życzenia przekazał Jarosław Bednarski, - „Wielką rolą placówki, którą Pan kieruje jest docieranie do czytelników. O sukcesie decydują ludzie. O tym, że jest Pan świetnym menadżerem i znakomicie działa na swoim polu, świadczy najdobitniej ilość czytelników na sali, na dzisiejszej uroczystości”.

     Sekretarz okręgu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Radomiu Mariola Turek w imieniu swoim i Dyrektora Biblioteki Publicznej w Radomiu mówiła, że „dzięki pasji i niezmiernemu zaangażowaniu kilku pokoleń bibliotekarzy, Biblioteka Publiczna w Przysusze przekształciła się w nowoczesną i funkcjonalną instytucję.
Tak zacny jubileusz jest okazją do wyrażenia wielkiego szacunku dla osób współtworzących tę placówkę oraz dla bibliotekarzy realizujących ambitny i różnorodny program w zakresie upowszechniania i krzewienia zamiłowania do książek, kultury i edukacji młodego pokolenia, do pogłębiania wiedzy o historii i kulturze Ziemi Przysuskiej.
Wszystkim bibliotekarzom miasta i gminy Przysucha życzymy dalszej twórczej pracy, nowych pomysłów, uznania władz, gorącej sympatii czytelników oraz pomyślności w życiu osobistym”.

      Gratulacje z okazji jubileuszu składali również dyrektorzy Gminnych Bibliotek Publicznych. „Kieruje Pan biblioteką, która jest uznaną i szanowaną placówką kultury w środowisku. Przekazuje wiedzę, informacje, wychowuje, uczy i sprawia radość wielu ludziom.
   Jubileusz ten stwarza okazję do złożenia podziękowań za wieloletnią współpracę, za okazaną życzliwość, wyrozumiałość oraz fachową pomoc w rozwiązywaniu mniej ważnych i tych istotnych spraw dla rozwoju bibliotekarstwa publicznego na terenie powiatu przysuskiego. 
      Jubileusz biblioteki to również historia ludzi w niej pracujących. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Dlatego wyrażam szacunek dla wszystkich bibliotekarzy, którzy pracowali i pracują w tej placówce. Życzę im dalszej twórczej pracy, wytrwałości i wielu pomysłów na szerzenie wśród społeczności lokalnej nawyku czytania i obcowania z książką, uznania ze strony władz oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
     Wyrażam nadzieję, że nic nie zakłóci dalszego, dynamicznego i pomyślnego rozwoju przysuskiej książnicy, która w swojej Małej Ojczyźnie ma już bogatą historię i określone miejsce.” 
     „Jubileusz ten odbieramy jako wieloletnie dbanie o dobra duchowe człowieka, jako nieustanne szerzenie wiedzy wśród kolejnych pokoleń naszej społeczności. Za tę straż nad duchownymi dobrami człowieka, proszę -przyjmijcie słowa uznania”.
W środowisku bibliotekarskim dał się nam Pan poznać jako wzorowy bibliotekarz, dobry kolega i wspaniały, wartościowy człowiek – mówili pod adresem dyrektora Kwaśniewskiego zaproszeni goście.

    Artystycznym dopełnieniem pięknej uroczystości był koncert muzyki popularnej w wykonaniu „Tria Czardasz” z Teatru Wielkiego w Łodzi. Znane i lubiane przeboje musicalowe świetnie rozbawiły publiczność i były bardzo miłym akcentem wieńczącym jubileusz.

 

 

 

„Pożeracze książek” to nazwa konkursu czytelniczego, którego finał przeprowadzony został w dniu 29.02.2009r.

     Organizatorem tego konkursu była Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze a cele to promocja czytelnictwa, rozbudzenie pasji czytelniczej oraz zachęcenie uczestników do częstych kontaktów z biblioteką.

    Pierwszy etap polegał na wyłonieniu czytelników, którzy przeczytali największą ilość książek w okresie minionego roku. 

W kategorii wiekowej od 7 do 12 lat byli to: Wiktoria Benderz, Angelika Cisak, Katarzyna Fidos, Aleksandra Łomża, Małgorzata Pakos i Natalia Nowicka.

W kategorii wiekowej od 13 do 15 lat byli to: Małgorzata Fryszkowska, Aleksandra Pałgan, Katarzyna Wijatkowska i Karolina Włodarczyk.

 Zmagania finałowe odbyły się w Filii Bibliotecznej nr 1 w Przysusze i polegały na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 5 pytań wylosowanych z zestawów wcześniej przygotowanych przez Komisję.

Pytania były szczegółowe, czasami podchwytliwe, a dotyczyły treści przeczytanych książek. Uczestnicy zadziwiali zarówno Komisję jak i młodzież obserwującą zmagania wyczerpującymi odpowiedziami.

      Efektem rozgrywki finałowej było zwycięstwo Aleksandry Łomży w kategorii wiekowej 7 – 12 lat oraz Małgorzaty Fryszkowskiej w kategorii wiekowej 13 – 15 lat. Nagrodami były encyklopedie i młodzieżowe książki przygodowe. Wręczył je Dyrektor Biblioteki Jerzy Kwaśniewski wyrażając przy okazji swoje uznanie dla finalistek konkursu.

   Wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali słodyczami  oraz otrzymali symboliczne upominki od Mikołaja, który przybył na spotkanie przynosząc w prezencie książki do biblioteki – głównie lektury i literaturę dla młodzieży.


 

 

Biblioteka Publiczna w Przysusze

ul. Radomska 9

26-400 Przysucha

tel. 48 675 2220

 

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com