BIBLIOTEKA CZYNNA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

OD 8.00 DO 16.00

 

W BIBLIOTECE MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO

1 CZYTELNIK !!!

 

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU

NOSZENIA MASECZEK !!!

Oświadczenie w sprawie dostępności

Biblioteka Publiczna w Przysusze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biblioteki Publicznej w Przysusze przysucha.msib.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Kartasińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 675 2220. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Żądanie powinno zawierać:
– dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
– wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
– wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Publicznej w Przysusze :
Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wypożyczalnia znajduje się na parterze. Do Czytelni zlokalizowanego na I piętrze wejście jedynie za pomocą schodów. Na terenie budynku jest możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

 

W Bibliotece Publicznej w Przysusze  powołany został Inspektor Ochrony Danych:

Paula Słowik
Inspektor Ochrony Danych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kom: + 48 535-717-100

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  1)  Administratorem Pani/Pana danych jest Biblioteka Publiczna w Przysusze ( Radomska 9 26-400 Przysucha tel. +48486752220 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem   adresu  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

 3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     -wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych,

     -statystycznych,

     -zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,

     -upowszechniania wiedzy i kultury

     jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
     z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawy z dnia 25 października 1991 r.         o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 4)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.

 5)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22  ust. 1 i 4 RODO.

 6)  Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 7)  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

      a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

      b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

     c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     d)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  8)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

  9)  Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom oprogramowania obsługującego wypożyczanie książek; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; pracownikom Administratora.

 

Baśnie Oskara Kolberga – głośne czytanie 

 

       To, jak ważne jest czytanie dzieciom, wie chyba każdy. Rozbudza ono wyobraźnię, wzmacnia więzi międzyludzkie, pobudza myślenie. Dlatego też w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w czytelni Powiatowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysusze 9 maja 2009 roku odbyło się spotkanie na którym głośno czytali: pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Ewa Kania, pani sierżant Komendy Powiatowej Policji Aneta Wilk oraz Ola Rejmer uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II.
Słuchały zaś dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 skupione w Klubie Młodego Czytelnika oraz zaproszeni goście.

        W myśl zasady „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zaprezentowane zostały baśnie zebrane i spisane przez Oskara Kolberga – równie piękne i pouczające jak baśnie opracowane przez braci Grimm. Teksy, których wysłuchały dzieci to: „Zła macocha”, „Laska czarowna” i „O pysznej i ukaranej królewnie”. Wszyscy byli pod wrażeniem lektorskich – niemalże aktorskich – umiejętności pań czytających.
     Spotkanie przygotowały Katarzyna Gajewska i Katarzyna Klimek a prowadziła Danuta Kartasińska, która w krótkiej pogadance przedstawiła sens akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz wskazała korzyści płynące z czytania.
      Po wysłuchaniu każdej baśni dzieci dyskutowały o tym, jaka płynie z nich nauka, wyszukiwały motywy wędrowne obecne także w baśniach innych autorów, wskazywały charakterystyczne cechy baśni.
   Należy podkreślić, że dzieci chętnie i logicznie wypowiadały się na temat wysłuchanych tekstów, z uwagą słuchały pań czytających i chętnie bawiły się w czasie zabaw ruchowych.
     Następnie nauczyły się piosenki „Cała Polska czyta dzieciom” i przy jej wtórze ćwiczyły sprawności manualne tworząc kolorowe „prawie ludowe” wycinanki, które będą wyeksponowane w Filii Bibliotecznej    nr 1 w Przysusze, a niektóre z nich będą służyły jako zakładki do książek.

 

         Dzieci otrzymały  słodki upominek i zadowolone wróciły do domów.  

  

 

 

 

W ramach Tygodnia Bibliotek 13 maja 2008r. Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała zabawę literacką pod bardzo pięknym tytułem „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

   Celem spotkania było z jednej strony zaszczepienie wśród najmłodszych zamiłowania do literatury i upowszechnienie czytelnictwa, a z drugiej uświadomienie nam dorosłym pożytków jakie płyną z obcowania z żywym słowem i książką.

Rodzice coraz mniej czasu poświęcają swoim pociechom odchodząc od czytania czy opowiadanie bajek, a przecież nic tak nie rozwija dziecięcej wyobraźni jak piękna bajka opowiedziana przez mamę lub tatę. Spróbowaliśmy więc chociaż w małym zakresie tę zaległość nadrobić.

Do biblioteki przyszły dzieci z oddziału przedszkolnego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze. Sześciolatki miały możliwość posłuchać bajek czytanych przez młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Książki czytali:
‑ Barbara Duchnik „Król lew”
‑ Emilia Klimek i Michał Rybiński „Zajączek Uszatek”
‑ Jarosław Drab „Mała syrenka Arielka”

W przerwach między czytanymi bajkami dzieci śpiewały i bawiły się przy muzyce.