Filia Biblioteczna w Zbożennie

Zbożenna 114

26-400 Przysucha

Kierownik: Marzena Minda

Godziny otwarcia:

poniedziałek  15:00 - 19:00

wtorek          15:00 - 19:00

środa            15:00 - 19:00

czwartek       15:00 - 19:00

piątek           15:00 - 19:00

 

Filia biblioteczna w Zbożennie została utworzona 1979 roku.

Księgozbiór: 5643 woluminów w tym: literatura piękna dla dzieci i dorosłych, lektury szkolne, literatura popularnonaukowa przeznaczona do wypożyczenia.

Na miejscu można skorzystać z: encyklopedii, słowników, kompendiów wiedzy, leksykonów.

 W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników.

 

 

Filia Biblioteczna w Ruskim Brodzie

ul. Główna 51

Ruski Bród

26-400 Przysucha

  Kierownik: Maria Madej-Sompolska

 

 

Godziny otwarcia: 

wtorek            7:30 - 15:15

czwartek       10:45 - 15:15

piątek             7:30 - 15:15

 

  Filia Biblioteczna w Ruskim Brodzie została utworzona 1956 roku.

Księgozbiór: 6318 woluminów w tym: literatura piękna dla dzieci i dorosłych, lektury szkolne, literatura popularnonaukowa przeznaczona do wypożyczenia.

Na miejscu można skorzystać z: encyklopedii, słowników, kompendiów wiedzy, leksykonów.

Katalog: kartkowy (alfabetyczny, rzeczowy)

  Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Publicznej

w Przysusze

 § 1

 1. 1.Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. 2.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. 3.Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a/ okazać dowód osobisty,

b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

 1. 4.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. 5.Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 3. 6.W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 4. 7.W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu
 5. 8.Do wypożyczalni zabrania się wprowadzania zwierząt.

§ 2

 1. 1.Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:

a/ jeśli czytelnik nie stałym mieszkańcem Miasta i Gminy Przysucha /kaucja w wysokości 20,00 zł,

b/ przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek /w kwocie równej aktualnej wartości książki/.

 1. 2.Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody budżetu biblioteki

§ 3

 1. 1.Wypożyczyć można jednocześnie 3 woluminy książek na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. 2.Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. 3.Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. 4.Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. 5.Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
 6. 6.Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 4

Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5

1.        Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien tez zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 1. 2.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyżurujący bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

Czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 6

1.        Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust.1 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0.01 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Czytelnik może zadłużyć swoje konto do kwoty 20.00 zł., następnie konto zostaje zablokowane. Czytelnik może dalej korzystać z biblioteki dopiero po zapłaceniu zadłużenia. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera 2.00 zł.

2.      Za zniszczenie kodu kreskowego biblioteka pobiera opłatę 2.00zł.

3.        Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia zależnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

4.        Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

§ 7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Przysucha 2010.10.01.

 

 

  Regulamin Czytelni Biblioteki Publicznej

w Przysusze

 § 1.

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

3. Zgłaszający się pozostawia u bibliotekarza dokument z fotografią ważny na dany okres.

4. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić na wieszaku.

5. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.

6. W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniami bibliotekarza.

7. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

8. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

 § 2.

1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego.

2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.

3. Z księgozbioru podręcznego i z bieżących czasopism korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.

       Wybrane książki czytelnik podaje bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń. Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik zwraca bibliotekarzowi.

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

5. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.

6. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.

7. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

 § 3.

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece. 

§ 4.

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp., czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza. 

§ 5.

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności aby nie narazić ich na uszkodzenie.

2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. 

§ 6.

Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 7.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a nawet w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.  

Przysucha 2006. 01. 01.

 

 

 

Regulamin korzystania z Internetu

 1. Prawo do korzystania z Internetu przysługuje każdej osobie, czytelnik wyrażający wolę korzystania z Internetu obowiązany jest poinformować o tym fakcie bibliotekarza, pozostawić legitymację szkolną lub dowód osobisty.

2. Dostęp do sieci Internetu w bibliotece służy zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników.

3. Indywidualna sesja internetowa może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.

4. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika przy  komputerze.

5. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:

·  otwierania stron internetowych zawierające informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje,

·   instalowania na komputerze oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściągniętego z Internetu,

·   uruchamiania gier komputerowych.

6. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.

7. Wprowadzenie wirusów komputerowych na poszczególne stanowiska, jak również do sieci komputerowej powodować będzie odpowiedzialność karną czytelnika, zgodnie z przepisami kodeksu karnego.

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.

W przypadku użytkowników niepełnoletnich odpowiedzialność za przestrzeganie powyższego regulaminu ponoszą rodzice, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Korzystanie z usług internetowych jest bezpłatne

·   wydruk materiałów z Internetu : 1 strona tekstu – 0,30 zł;

       za stronę z elementami grafiki – 1,00 zł.

9.  O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu należy poinformować bibliotekarza.

10. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera jeżeli uzna, że czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są uwzględnione w regulaminie.

11. Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.

Filia Biblioteczna w Skrzyńsku
ul. Wjazdowa 7
   26-400 Przysucha

            Kierownik: Agnieszka Górka

 

         

Godziny otwarcia:

poniedziałek  14:00 - 17:30

wtorek              9:00 - 16:30

środa               11:00 -17:30

czwartek           7:30 - 16:30

piątek              14:00 - 17:30

 

 Filia biblioteczna w Skrzyńsku została utworzona 1949 roku.

Księgozbiór: 7876 woluminów w tym: literatura piękna dla dzieci i dorosłych, lektury szkolne, literatura popularnonaukowa przeznaczona do wypożyczenia.

Na miejscu można skorzystać z: encyklopedii, słowników, kompendiów wiedzy, leksykonów oraz 4 tytułów czasopism.

Katalog: kartkowy (alfabetyczny, rzeczowy)

 W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników.

 

Filia biblioteczna nr 1 (osiedle Południe)

ul. Ludwika Skowyry 34

26-400 Przysucha

Kierownik: Jadwiga Chylak

 

 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek      8:00 -16:00 

wtorek            9:00 - 17:00 

środa              8:00 - 16:00 

czwartek         8:00 -16:00 

piątek             8:00 - 16:00 

 

    Filia Biblioteki Publicznej w Przysusze została utworzona 1989 roku.

Księgozbiór: 6767 woluminów w tym: literatura piękna dla dzieci i dorosłych, lektury szkolne, literatura popularnonaukowa przeznaczona do wypożyczenia.

Na miejscu można skorzystać z: encyklopedii, słowników, kompendiów wiedzy, leksykonów oraz 2 tytułów czasopism.

Katalog: kartkowy (alfabetyczny, rzeczowy)

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników.