Biblioteka Publiczna w Przysusze jest samorządową instytucją kultury. Zadaniem naszej placówki jest gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów czytelnikom oraz udzielanie informacji o materiałach bibliotecznych.Od 2000 roku do 2010 placówka wykonywała zadania biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Przysuskiego. W 2008 roku została nagrodzona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Warszawie nagrodą im. Kierbedziów za działalność na rzecz bibliotek w powiecie przysuskim.

Obecnie w skład Biblioteki na terenie Miasta i Gminy Przysucha wchodzą:

Biblioteka Publiczna w Przysusze z następującymi działami obsługi   czytelników:

 • Wypożyczalnią
 • Czytelnią

oraz

          Filie Biblioteczne :

1.Filia Biblioteczna w Przysusze (Osiedle Południe)

       2.Filia Biblioteczna w Skrzyńsku

        3.Filia Biblioteczna w Zbożennie

        4.Filia Biblioteczna w Smogorzowie    

        5.Filia Biblioteczna w Ruskim Brodzie        

        6.Filia Biblioteczna w Glińcu

W Bibliotece znajduje się wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, czytelnia  oraz punkt usług kserograficznych.

  Dyrektorem Biblioteki jest mgr Jerzy Kwaśniewski.

Wypożyczalnia

Przysucha

ul. Radomska 9

tel. (048) 675-22-20

godziny otwarcia

poniedziałek – piątek     -   od 800 do 1800

sobota                             - od 900 do 1400

księgozbiór:

 • bajki
 • książki popularnonaukowe
 • klasyka polska i światowa
 • beletrystyka
 • lektury szkolne

katalogi :

 • kartkowy(alfabetyczny, tytułowy, rzeczowy w/g UKD)
 • komputerowy

Na koniec 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Przysusze zarejestrowano 1.228 czytelników i 23.705 wypożyczeń książek na zewnątrz.

Czytelnia (I piętro)

Przysucha

ul. Radomska 9

tel. (048) 675-22-20

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek  -   od   800 do 1530

  W czytelni jest zgromadzony księgozbiór podręczny, z którego można korzystać tylko na miejscu. W skład zbiorów podręcznych wchodzą przede wszystkim:

wydawnictwa informacyjne:

 • encyklopedie
 • słowniki
 • bibliografie
 • atlasy
 • informatory

oraz

zbiory z innych dziedzin wiedzy:

 • filozofii, psychologii, socjologii, religii,
 • nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych , humanistycznych, biologicznych, technicznych itp.

czasopisma bieżące:

 • Naj, Kobieta i Życie, Echo Dnia, Rzeczpospolita, Nasz Dziennik, Biblioteka Publiczna, Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz Radomski.

    W czytelni znajduje się również księgozbiór regionalny dotyczący historii i czasów współczesnych powiatu przysuskiego są to:

 • książki, broszury
 • czasopisma regionalne (Informator Przysuchy, Ziemia Przysuska) oraz lokalne (Echo Dnia)
 • dokumenty życia społecznego (plakaty, programy imprez, proporczyki plakietki, zaproszenia itp.)
 • wycinki prasowe

 

    Czytelnia dysponuje 9 miejscami dla czytelników oraz 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Na koniec 2018 roku czytelnię odwiedziło 1207 czytelników.

Usługi odpłatne

wykonywanie odbitek kserograficznych - (wypożyczalnia

ul. Radomska 9)

godziny otwarcia

poniedziałek – piątek od 800 do 1800

cennik

Odbitka kserograficzna jednostronna czarno-biała:

Format A-5 - 0.15 zł

Format A-4 - 0.20 zł

Format A-3 - 0.40 zł

Odbitka kserograficzna dwustronna czarno-biała:

Format A-5 - 0.20 zł

Format A-4 - 0.30 zł

Format A-3 - 0.50 zł

wykonywanie wydruków komputerowych – (czytelnia I piętro

ul. Radomska 9)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek od 800 do 1530

cennik

Wydruk komputerowy czarno–biały z drukarki atramentowej:

Strona tekstu A-4 - 0.30 zł

Strona z elementami grafiki- 1.00 zł


      Usługi nieodpłatne

dostęp do Internetu (czytelnia I piętro ul. Radomska 9)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek  od 800 do 1530

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna w Przysusze została założona przez Bibliotekę Publiczną w Opocznie w 1949 roku. Niestety, nie zachowały się żadne dokumenty świadczące o powołaniu do życia tej placówki kulturalnej.
W chwili założenia, Biblioteka otrzymała 500 wol. książek, zainwentaryzowanych i opracowanych centralnie. Zorganizowano ją w jednoizbowym lokalu przy ul. Krakowskiej 48. Pierwszym kierownikiem Biblioteki zostaje nauczyciel miejscowej szkoły Władysław Zaborowski. Zatrudniono go w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W pierwszym roku istnienia Biblioteki, skorzystało z jej usług 50-ciu czytelników, w większości były to dzieci. W 1952 r. następuje zmiana kierownika Biblioteki, rozpoczyna pracę Pani Teresa Stępięń /pracuje do 1991 r./. W tym roku także następuje zmiana lokalu, Bibliotekę przeniesiono do jednoizbowego pomieszczenia przy ul. Marchlewskiego 2 /obecnie plac Wyszyńskiego/. W 1953 r. Biblioteka otrzymuje pierwszy sprzęt: 2 regały, stół i jedno krzesło. Wzrasta również księgozbiór do 1771 wol. W 1955 r. lokal biblioteki zmieniano aż dwa razy. Początkowo przeniesiono Bibliotekę do dwuizbowego pomieszczenia przy ul. Krakowskiej 33, a następnie do jednoizbowego przy ul. Krakowskiej 9.
Wszystkie lokale w jakich mieściła się Biblioteka w latach 1949-1955 były nieodpowiednie tzn. ciasne, niedogrzane oraz zagrzybione. Pomimo tak trudnych warunków lokalowych systematycznie wzrasta czytelnictwo; z 50 czytelników w 1949 r. do 526 na koniec 1955 r. Podobnie liczba wypożyczeń z 1555 wol. w 1952 do 6418 wol. książek w 1955 r.
W styczniu 1956 r. zostaje utworzony powiat przysuski z siedzibą władz powiatowych w Przysusze. Biblioteka Gromadzka w Przysusze zostaje przekształcona w Bibliotekę Powiatową.. w 1957 r. następuje zmiana nazwy na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Przysusze. W 1959 r. po kilkuletnich staraniach, Biblioteka zostaje przeniesiona do dwuizbowego lokalu przy ul. Krakowskiej 13. W następnych latach biblioteka przenoszona była kilkakrotnie: w 1970 r. do internatu Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 1973 r. do Dworku Dembińskich w miejscowym parku.
W 1975 r. w wyniku reorganizacji podziału administracyjnego kraju i likwidacji powiatu PiMBP w Przysusze zostaje przekształcona w Oddział Terenowy w Przysusze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zakres działania Biblioteki w zasadzie się nie zmienił. Do najważniejszych należą: opieka instrukcyjno-metodyczna nad bibliotekami gminnymi i ich filiami, pomoc organizacyjna i metodyczna w przedsięwzięciach mających na celu rozwój czytelnictwa, szkolenia, zakupy książek i ich opracowanie dla podległych bibliotek. Na terenie działania Oddziału Terenowego w Przysusze znajduje się 29 bibliotek publicznych.
W 1978 r. wychodzi z użycia nazwa Oddział Terenowy, natomiast na mocy Zarządzenia Nr 2/78 naczelnika Miasta i Gminy w Przysusze, Biblioteka otrzymuje statut w którym zmienia się nazwę na Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze. Ponieważ w dalszym ciągu pełni funkcję byłej biblioteki powiatowej, dlatego też nazywana bywa biblioteką rejonową. W 1987 r. Biblioteka zmuszona jest opuścić dotychczasowy lokal na czas remontu dworku Dembińskich. /niestety po remoncie Biblioteka już do dworku nie powraca/. Przeniesiona zostaje na ul. Grodzką 10 do pięcioizbowego lokalu. Na koniec 1990 r. sieć biblioteczna rejonu przysuskiego składa się już z 31 bibliotek publicznych.
Pismem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Radomiu z dnia 11.01.1991 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze przestaje pełnić funkcje ponad lokalną. W 1995 r. Biblioteka zostaje przeniesiona do budynku Domu Kultury w Przysusze w którym to mieści się do dnia dzisiejszego.
Od 1.01.2000 r. ponownie staje się biblioteką powiatową, w związku z tym otrzymuje nową nazwę, Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze. Opiekę instrukcyjno-metodyczną sprawuje w powiecie przysuskim nad 18 bibliotekami publicznymi.

Z dniem 1 czerwca 2010 roku PM-GBP w Przysusze przestaje pełnić funkcję powiatowej biblioteki, zostaje zlikwidowany dział instrukcyjno-metodyczny. Nowa nazwa to Biblioteka Publiczna w Przysusze

 

    Zbiory są najważniejszym elementem w bibliotece, bez nich nie jest możliwe istnienie i funkcjonowanie żadnej placówki bibliotecznej. W Bibliotece w Przysuszena zasoby składają się wydawnictwa zwarte (książki), wydawnictwa ciągłe (czasopisma) oraz zbiory specjalne.

Biblioteka w Przysusze posiada następujące zbiory (stan na 31. 12. 2018 r):

Księgozbiór liczący - 33.176 woluminów.

w tym

                       Literatura piękna dla dorosłych    -  17.097 woluminów

                       Literatura piękna dla dzieci           -  6.465 woluminów

                       Literatura niebeletrystyczna         -  9.509 woluminów

Zbiory specjalne liczące                 - 41 j. inw.

czasopisma oprawne                     - 105 j. inw.

czasopisma bieżące                       - 9 tytułów

Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Publicznej w Przysusze odbywa się poprzez zakup (biorąc pod uwagę potrzeby czytelnicze czytelników) oraz dary od czytelników. W 2018 r. biblioteka wzbogaciła swe zbiory o 1.069 woluminy nowości wydawniczych.