Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Warszawa : Muzeum Niepodległości, 1994 -
Polecamy Państwa uwadze kwartalnik „Niepodległość i Pamięć”, wydawany od 1994 roku przez warszawskie Muzeum Niepodległości.
Czasopismo - wedle słów wydawcy - jest poświęcone historii i sztuce Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII-XXw.
Znaleźć w nim można wiele bardzo ciekawych artykułów opisujących często mało znane fakty i wydarzenia z dziejów Polski, fragmenty wspomnień, sprawozdania i omówenia muzealnych ekspozycji, sylwetki interesujących ludzi, a także recenzje książek.
Poniżej prezentujemy dwa najnowsze numery kwartalnika.
Numer 4 (52) / 2015 poświęcony jest 50-leciu Muzeum Więzienia Pawiak. Zawiera m. in. teksty wygłoszone na przygotowanej z okazji tej rocznicy konferencji „Historia – Ludzie – Pamięć”, która odbyła się 25 listopada 2015 r. w Muzeum Niepodległości.
W artykułach znajdziemy m.in. dzieje więzienia od jego powstania do wybuchu II wojny światowej, losy Pawiaka i jego więźniów w latach wojny, sylwetki i działalność lekarzy urzędowych na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej. Dwa artykuły poświęcone są losom więźniów Pawiaka po deportacji do obozów koncentracyjnych Stutthof i Majdanek.
W dziale „ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA” można przeczytać m.in. kolejny artykuł z cyklu poświęconego dziejom legionistów węgierskich, służących w Legionach polskich w latach 1914-1918, a w dziale „MUZEALNICTWO” m.in. sylwetkę Macieja Rataja – na marginesie wystawy w Muzeum Niepodległości.
Numer 1 (53) /2016 swą tematyką wpisuje się w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Dwa artykuły otwierające numer nawiązują do tej doniosłej rocznicy. Pierwszy dotyczy obchodów 1000-lecia Chrztu Polski w środowisku ludowców przebywających na emigracji, drugi koncentruje się na znaczeniu Kościoła katolickiego dla trwania narodu polskiego, a autor podkreśla szczególną rolę środowisk wiejskich w kultywowaniu wierności religii i wartościom chrześcijańskim.
Powstanie styczniowe jest przedmiotem dwóch kolejnych tekstów. Pierwszy przedstawia sylwetki czterech wybitnych polskich dowódców powstania i znaczących XIX-wiecznych przywódców emigracyjnych: Ludwika Mierosławskiego, Józefa Wysockiego, Zygmunta Miłkowskiego i Walerego Wróblewskiego. Powstańczy epizod 1863−1864 miał zasadniczy wpływ na ich biografie.
Drugi artykuł omawia wkład wielkopolan – materialny i militarny - w powstańczą walkę w Królestwie Polskim, a przede wszystkim traktuje o wojnie informacyjno-propagandowej z prasą rosyjską oraz gazetami niemieckimi, którą prowadzono na łamach „Dziennika Poznańskiego” i innych gazet poznańskich.
Ponadto w numerze sylwetki Anny Rydlówny (Haneczki z „Wesela” Wyspiańskiego”), poety – legionisty Józefa Relidzyńskiego, aktorki Nory Ney, księdza biskupa Adolfa Piotra Szelążka, a także działalność Romana Dmowskiego w latach 1915-1920 – na podstawie materiałów archiwalnych Muzeum Niepodległości, oraz wiele innych, równie ciekawych materiałów.
Pismo posiada recenzje naukowe oraz tłumaczenia streszczeń tekstów na języki angielski, niemiecki i rosyjski.

Czasopismo jest dostępne w Czytelni im. W. Bartoszewskiego

Szukaj na stronie