Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Na mocy Zarządzenia nr 16/2024 Dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2024 roku powołano Zespół ds. wydawnictw punktowanych, który pełni w BPW funkcję Rady Wydawniczej:

 

 Przewodnicząca: dr Agnieszka Strojek 
 Członkinie:

dr Katarzyna Bortnowska

dr Anna Mik-Zdziech

 Sekretarz: Wioletta Guzek

 

 

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Głównej Województwa Mazowieckiego stosuje zasady etyki wydawniczej oparte na wytycznych COPE. Zalecenia te są dostępne na stronie internetowej https://publicationethics.org

 

Przyjęte standardy etyczne w praktykach publikacyjnych mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwości oraz brakowi rzetelności w działalności naukowej.

Osoba zgłaszająca tekst zobowiązana jest dostarczyć oryginalne dzieło, wolne od plagiatu, autoplagiatu, ghostwritingu, guest authorshipu, wad prawnych, które nie zostało stworzone przez sztuczną inteligencję (IA). Powinna klarownie i precyzyjnie określić autorstwo wszystkich części tekstu oraz udokumentować wkład poszczególnych osób w jego powstanie. Ponadto powinna podać informacje dotyczące osób inicjujących poprawki na etapie tworzenia tekstu i tych, które współpracowały z osobą odpowiedzialną za autorstwo lub redakcję podczas procesu autoryzacji zredagowanego materiału, a także uwzględnić osoby odpowiedzialne za opracowanie założeń metodycznych, struktury tekstu itp.

Konieczne jest upublicznienie ewentualnych finansowych źródeł wspierających publikację, wkładu instytucji badawczych, stowarzyszeń oraz innych organów finansujących. Obowiązek udostępnienia tych informacji spoczywa na osobie przekazującej manuskrypt.

 

W przypadku wycofania tekstu i decyzji o złożeniu go w innym wydawnictwie, należy dostarczyć jego oryginalną wersję (przed przeprowadzeniem recenzji wewnętrznych i zewnętrznych, oraz procesem redakcyjnym).

 

 

 

 

Rada Wydawnicza Biblioteki Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego dokładnie przegląda i rozważa zawartość proponowanych publikacji, aby upewnić się, że pasują do jej profilu wydawniczego, a także ocenia teksty pod kątem ich oryginalności, przydatności i poziomu merytorycznego.  

Propozycje, które nie spełniają podstawowych standardów merytorycznych i językowych, naruszają dobra osobiste i zasady etyczne i/lub nie odpowiadają profilowi wydawnictwa, są odrzucane na etapie wstępnym. 


Propozycje publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym w zgłoszeniu należy podać: 

 • tytuł publikacji, imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za autorstwo całości lub części i za ewentualną redakcję;
 • charakter publikacji (naukowa, popularnonaukowa, popularyzatorska, instrukcyjna itd.);
 • objętość publikacji w arkuszach wydawniczych.
 • spis treści i/lub konspekt publikacji;
 • informacje o liczbie i rodzaju ewentualnych tabel, grafów, aneksów, załączników i ilustracji, ich lokalizacji w tekście, pochodzeniu; jeśli ilustracje nie znajdują się w domenie publicznej, należy także dołączyć zgodę osób posiadających do nich prawa autorskie na ich wykorzystanie;
 • w przypadku tekstu naukowego – propozycję i dane osób mogących potencjalnie zrecenzować publikację;
 • informację o możliwości wydania tekstu w formie elektronicznej i zamieszczenia jej w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej na określonej licencji;
 • potencjalną grupę odbiorczą;
 • informację o finansowaniu

 

Po wstępnej akceptacji wewnętrznej tekst proponowanej publikacji zostaje poddany weryfikacji przez program antyplagiatowy, a następnie – jeżeli ma charakter naukowy – zewnętrznej recenzji eksperckiej, przy czym: 

 • tekst publikacji recenzuje przynajmniej jedna osoba kompetentna w danej dziedzinie, posiadająca przynajmniej stopień naukowy doktora i afiliowana przy polskiej lub zagranicznej instytucji naukowej, niepozostająca w konflikcie interesów z osobami odpowiedzialnymi za autorstwo lub redakcję całości publikacji lub jej części;
 • osoby przeprowadzające recenzje nie mogą: korzystać z żadnej wiedzy na temat tekstów przed ich publikacją, ujawniać ich w całości lub części osobom trzecim, wykorzystywać dla własnej korzyści, stosować w ich ocenie nieobiektywnych i personalnych komentarzy; mogą i powinny natomiast: współpracować z osobami odpowiedzialnymi za autorstwo lub redakcję publikacji, poprzez merytorycznie uargumentowane uwagi wpływać na jej ostateczny kształt, informować o wątpliwościach dotyczących zarówno poziomu merytorycznego tekstu, jak i etyki, oryginalności, plagiatów itp.;
 • jeśli publikacja zostaje poddana dwóm recenzjom, a ich konkluzje są w znacznym stopniu sprzeczne, tekst może zostać przekazany do trzeciej, ostatecznej recenzji;
 • osoba recenzująca musi przekazać tekst recenzji we wcześniej uzgodnionym terminie; jeśli z jakiegoś powodu nie jest w stanie dotrzymać terminu lub chce zrezygnować z recenzowania publikacji, musi o tym niezwłocznie poinformować wydawcę.
 • recenzja kończy się konkluzją o przyjęciu tekstu do publikacji, akceptacji pod warunkiem wprowadzenia koniecznych zmian lub odrzuceniu propozycji;
 • osoby odpowiedzialne za autorstwo lub redakcję publikacji otrzymują tekst recenzji do wglądu i są zobowiązane do wprowadzenia ewentualnych zmian wynikających z uwag i sugestii recenzenckich.

 

Zaakceptowany tekst zostaje poddany: 

 • dwuetapowej redakcji, korekcie językowej i technicznej z ewentualnymi elementami redakcji merytorycznej, składowi i łamaniu, opracowaniu typograficznemu i graficznemu wnętrza i okładki (wraz z autorską/redakcyjną autoryzacją); dokonują ich osoby wskazane przez wydawcę lub zaproponowane przez osoby zgłaszające publikację i zaakceptowane przez wydawcę; jeśli publikacja wychodzi w już istniejącej serii wydawniczej, zostaje do niej dostosowana edytorsko, typograficznie i graficznie; 
 • drukowi w drukarni wybranej przez wydawcę;
 • po przekazaniu nakładu do magazynu wydawcy – dystrybucji na zasadach uzgodnionych przez wydawcę i osoby zgłaszające publikację.

 

Osoby odpowiedzialne za autorstwo lub redakcję całości lub części publikacji otrzymują egzemplarze autorskie w liczbie uzgodnionej z wydawcą. 

Wszelkie informacje personalne i dane osobowe będą używane wyłącznie w kontekście procesu publikacji. 

 

 

Działalność wydawnicza od początku istnienia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego jest ważnym aspektem działań instytucji, która należy do największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce.  

Powstała w 1907 roku placówka posiada jeden z największych w kraju zbiorów (niemal 2 mln woluminów). Pełni funkcję biblioteki wojewódzkiej dla Mazowsza i biblioteki powiatowej dla powiatu warszawskiego. Realizuje też zadania wynikające z funkcji biblioteki o statusie naukowym, a do nich właśnie należy m.in. działalność wydawnicza (a także organizacja sesji i konferencji, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i nauki, uczestnictwo w projektach krajowych i zagranicznych itp.). 

Biblioteka publikuje recenzowane autorskie i wieloautorskie monografie naukowe, wydawnictwa periodyczne (np. mające wyjątkowy status na gruncie polskich badań miejskich „Sesje Varsavianistyczne”), opracowania o charakterze podręcznikowym i popularnonaukowym, bibliografie, materiały instrukcyjno-metodyczne, dokumentacyjne i popularyzatorskie (przede wszystkim z zakresu nauk związanych z książką i literaturą, informacją naukową, czasopiśmiennictwem, czytelnictwem), a także opatrzone naukowym komentarzem albumy i bibliofilskie edycje literatury pięknej, dokumentów prywatnych i druków ulotnych. Publikacje są efektem nie tylko statutowej działalności placówki w zakresie pełnienia funkcji biblioteki naukowej, lecz także finansowanych zewnętrznie projektów naukowych i kulturalnych.  

Publikacje wydawane w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego wpisują się w zakres dziedziny nauk humanistycznych (zwłaszcza dyscyplin: historia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, polonistyka) oraz dziedziny nauk społecznych (m.in. dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika). Za autorstwo odpowiadają osoby związane z pracą naukowo-dydaktyczną oraz z praktyką bibliotekarską, nie tylko te zatrudnione w instytucji. Publikacje Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego skierowane są do środowisk akademickich, bibliotekarskich, nauczycielskich itd. Znaczna część opracowań po digitalizacji jest bezpłatnie dostępna na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. 

 

 

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa.

W wyniku realizacji zadania pn.: "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa" zbadano możliwości zwiększenia obciążenia stropów w budynku magazynowym Biblioteki. Celem tych działań było opracowanie dokumentacji potwierdzającej lub wykluczającej możliwość zastosowania magazynowania zwartego w budynku magazynowym Biblioteki. Cel ten został osiągnięty – możliwość zastosowania magazynowania zwartego została potwierdzona. Przedstawione zostały również metody zwiększenia nośności stropów do poziomu 10 KN/m2 oraz ich szacunkowy koszt realizacji. Kolejnym z celów zadania była ocena merytoryczna i weryfikacja wykonanej dokumentacji poprzez niezależna firmę branżową. Dokumentacja została zweryfikowana i oceniona pozytywnie. Dodatkowo w ramach zadania wykonano ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej mającej na celu uzyskanie odstępstw od obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych a także o ochronie przeciwpożarowej dla budynku magazynowego i „Słupka”. 

Kwota wsparcia

200 729,85 zł

Data realizacji

2023

Status

Zakończona

Szanowni Państwo,

 

od 24.11.2023 r. będzie funkcjonował w Bibliotece nowy system biblioteczny ALMA. W związku z jego wdrożeniem konieczna będzie aktualizacja Państwa danych osobowych.

 

Podczas Państwa wizyt w czytelniach, bibliotekarze będą prosić o uzupełnienie formularza zapisu do Biblioteki i okazanie dokumentu tożsamości z numerem PESEL.

 

Dane osobowe można zaktualizować w każdej czytelni oraz w Rejestracji i w Wypożyczalni.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizujemy obowiązek prawny, jaki nakłada na naszą Bibliotekę Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Zgodnie z nią, ze względu na konieczność ochrony zbiorów, zapewnienie możliwości ich odzyskania lub ewentualnej windykacji, Biblioteka ma prawo przetwarzać dane osobowe czytelnika takie jak imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL, co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 5 Ustawy o bibliotekach.

 

Zapraszamy na konferencję zatytułowaną Literatura czasu wojny. W kręgu „Sztuki i Narodu”. Odbędzie się ona 2 października br. o godz. 18 w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 (sala konferencyjna w gmachu im. Stanisławów Kierbedziów). Konferencji towarzyszyć będzie nowa odsłona wystawy Onufry Kopczyński życiorys niedokończony zorganizowanej przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.  

 

Program Konferencji:

Dr Maciej Motas – Kultura i sztuka w myśli narodowo-radykalnej lat 30. XX w.

Michał Gniadek-Zieliński – Recepcja poglądów Onufrego Bronisława Kopczyńskiego w twórczości poetów „Sztuki i Narodu”.

Arkadiusz Miksa – Dwudziestolecie międzywojenne w koncepcjach artystów z kręgu „Sztuki i Narodu”.

Dr hab. Karol Samsel – Doświadczenie wojny i okupacji w twórczości grupy „Sztuka i Naród”.

Prowadzenie – Agnieszka Bejnar-Bejnarowicz.

 

Zapraszamy!

 

W Czytelni Księgozbioru Podręcznego im. Faustyna Czerwijowskiego znajdą Państwo tysiące najnowszych tytułów prawniczych - to obszerny, żywy i wciąż uzupełniany zbiór obejmujący całość regulacji prawnych obowiązujących w Polsce.

 

Zapraszamy do śledzenia aktualizowanej listy nowości prawniczych w Czytelni Księgozbioru Podręcznego.

 

 Podstawowe kodeksy (komentarze)

 

 

Dziedziny prawa 

 

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk „Nowościownika” - newsletter Działu Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

W „Nowościowniku” dzielimy się z Państwem przede wszystkim kilkunastoma recenzjami oraz notami na temat nowości książkowych. W dziale Aktualności przedstawiamy kilka relacji z istotnych dla książki dziecięco-młodzieżowej w Polsce wydarzeń.

Nasz „Nowościownik” kierujemy przede wszystkim do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, blogerów, ludzi promujących dobrą książkę dla dzieci i młodzieży, a także zajmujących się animacją czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Mamy nadzieję, że sygnał nadawany przez nas do Państwa nie pozostanie bez odzewu i nasłuchiwać będziemy wieści z różnych zakątków Polski. Chcielibyśmy, aby Państwo mogli współtworzyć z nami „Nowościownik”. Być może jest książka, której recenzję chętnie byście Państwo przeczytali, a może na jakieś niedawne wydarzenie warto zwrócić uwagę większemu gronu odbiorców. Chętnie o tym napiszemy.

Życzymy owocnej lektury!

Zespół MKD

 

Nowościownik - Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie, Nr 5 (24.06.2021)

Nowościownik - Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie, Nr 4 (30.04.2021)

Nowościownik - Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie, Nr 3 (22.03.2021)

Nowościownik - Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie, Nr 2 (25.01.2021)

Nowościownik - Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie, Nr 1 (14.12.2020)

kulmowie ikona ramka kolorLaur Biblioteki na Koszykowej im. Joanny i Jana Kulmów to…

nagroda przyznawana raz do roku przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy, Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, jej organizatorem jest Dział Muzeum Książki Dziecięcej.

Nagroda ustanowiona w 2019 roku…

ma zasięg i charakter ogólnopolski, a jej celem jest upamiętnienie i kontynuacja spuścizny oraz idei twórczego życia i działalności małżeństwa Joanny i Jana Kulmów, a także promowanie wybitnych żyjących polskich twórców i ich dzieł oraz upowszechnianie oryginalnych, twórczych działań promujących książkę i czytelnictwo.

Zasady zgłaszania kandydatów

Kandydatów mogą zgłaszać osoby prywatne oraz instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, m.in. biblioteki, fundacje, organizacje społeczne, związki twórcze.

Kiedy przyznawana jest nagroda?

W trakcie uroczystej gali związanej z obchodami Dni Kierbedziów.

Laureaci 2019….

W kategorii sztuka Profesor Joanna Papuzińska-Beksiak.

W kategorii animacja czytelnictwa Dział Pracy z Dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ II edycja.pdf)REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ II edycja.pdf 722 kB

Szukaj na stronie